Työmarkkinoitamme haastaa merkittävä osaajapula. Ikäluokkien pienentyessä ja väestön ikääntyessä haaste tulee vain syventymään. Ratkaisuksi on tarjottu mm. koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisäämistä ja pienempiä osaamiskokonaisuuksia eri koulutusasteilla. Nuo toimet ovat välttämättömiä ja niiden pitää olla jo käynnissä. Samalla keskustelusta on unohtunut suomalaisen osaamisen selkäranka: monipuolinen koulutusjärjestelmämme.

Edellä esitettyjen ratkaisujen rinnalla on otettava käsittelyyn koko koulutusjärjestelmän kehittäminen. Tämä tarkoittaa sen tarkastelemista yhtenä kokonaisuutena, jatkumona aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen asti, unohtamatta vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tarjoamia mahdollisuuksia.

Tulevaisuudessa koulupolkunsa aloittaa yli 10 000 osaajaa vähemmän per ikäluokka. Suomella tulee olemaan ainutlaatuinen mahdollisuus panostaa yhtenäisen koulutusketjun laatuun sen kaikilla tasoilla. Kun lasten vähenemisestä säästyvä raha kohdennetaan edelleen kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen, on samalla rahalla mahdollista tarjota enemmän tärkeintä eli opetusta ja tutkimusta. Hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa esitetään ikäluokkien pienenemisestä vapautuvien rahojen uudelleenohjaamista koulutuksen laadun parantamiseen. Tästä on pikaisesti tehtävä parlamentaarinen päätös, johon kaikki puolueet sitoutuvat yli hallituskausien.

Meillä ei ole varaa menettää ketään koulupolkunsa aikana, koko ikäluokka on pidettävä mukana ja koulutettava muuttuvan työelämän tarpeisiin. Investoinnit erityisopetukseen ja opinto-ohjaukseen vähentävät syrjäytymistä ja koulupudokkaita. Ongelmien ennaltaehkäisy on inhimillisempää ja halvempaa, kuin kalliit korjaavat toimet.

Osaajapulaan vastaaminen vaatii, että myös tulevaisuuden osaajista pidetään huolta. Keskeistä on parantaa koululaisten perustaitoja ja kääntää oppimistulokset nousuun. Tuentarpeiset lapset on tunnistettava aiemmin. Kaikki 5-vuotiaat tuleekin saattaa velvoittavan, maksuttoman esiopetuksen piiriin ja samalla mahdollistaa joustava perusopetuksen aloitus. 

Tulevaisuudessa osaamisvaatimukset tulevat entisestään kasvamaan eikä peruskoulupohjalta työllisty. Oppivelvollisuuden uudistamisen yhteydessä lukion ja ammatillisen koulutuksen resursseja on vahvistettava. Hallituksen on lunastettava lupauksensa korvata syntyneet kustannukset täysimääräisesti suoraan koulutuksen järjestäjille. Lukioleikkaukset on peruttava ja ammatillisen koulutuksen määräaikainen rahoitus muutettava pysyväksi. Lukiorahoitus on uudistettava ja vetovoimaisten keskuskaupunkien kustannustaakka tasapuolistettava.

Osaajapula on sekä määrällinen että myös laadullinen asia. Siihen tulee vastata nostamalla sekä ammatillisessa koulutuksessa että korkeakoulussa opiskelevien määrää. Opintojen sujuminen edellyttää laadukasta oppimista edeltävillä koulutusasteilla. Koulutuspoliittisessa selonteossa esitetään perustellusti, että vuosikymmenen vaihteessa puolet nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Tällä hetkellä kuitenkin koulutusmääriä ollaan nostamassa ilman rahoitustason korotusta. Mikäli näin toimitaan, koko korkeakoulutuksen laatu vaarantuu.

Maamme osaamisjärjestelmän vahvuus on, että opetus perustuu kaikilla koulutusasteilla tutkimukseen ja sen käytännölliseen hyödyntämiseen. Tutkimuksen resurssit on turvattava, kun haluamme säilyttää maailmanluokan koulutuksen kaikille ikäluokille. Koulutusta ja tutkimusta ei tule käsitellä erillisenä kysymyksenä, myöskään resurssien jakamisen osalta.

Osaajapulaan halutaan vastata myös joustavoittamalla osaamisen hankkimista. Suomessa on ainutlaatuinen vapaan sivistystyön järjestelmä. Eri toimijoiden muodostamassa järjestelmässä eri ikäisten on mahdollista hankkia uutta ja päivittää aiempaa osaamistaan joustavasti. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen resurssien turvaaminen tuleekin nähdä tekona myös työelämän osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Aikuiskoulutuksen rooli tulee entisestään korostumaan.

Riittävät resurssit, kokonaisuuden ymmärtäminen ja halu yhteistyöhön ovat asioita, joilla suomalainen koulutus on tulevaisuudessa maailman paras. Sivistys- ja koulutustaso nousee ja samalla tulemme ratkaisseeksi kestävällä tavalla työelämää haastavan osaajapulan.

Teksti: Teemu Hassinen ja Matti Helimo

Koulutusjärjestelmän on huomioitava osaajapula
Tagged on: